Δημήτρης Μέλλος

Ο Δημήτρης Μέλλος μετάτην αποφοίτησή του από το σχολειόμας το 1987, σπούδασε φιλοσοφία καιψυχολογία. Παρ’όλα αυτά και κατά δήλωσήτου, «Από παιδί γύριζα με μια KodakInstamatic (χωρίς φιλμ) προσποιούμενοςότι φωτογραφίζω. Στην παρούσα φάσηέχω εξελιχθεί φωτογραφικά σε βαθμόώστε να βάζω στη μηχανή φιλμ (ή κάρταμνήμης)».

Έτσι, μοιραία ή κατ’αναγκην,η φωτογραφία έγινε και η μόνιμηαπασχόλησή ( ή ενασχόληση) του.Τα τελευταία χρόνια, ζει καιδραστηριοποιείται στο χώρο τηςφ ωτογραφίας, στη Νέα Υόρκη.Φωτογραφίζει εκτός studio, κύριο πεδίοδράσης του οι δρόμοι των πόλεων,αλλά και χώροι εκτός, στο σύνολο τουςιδωμένα από μια βαθειά προσωπικήκι ενίοτε κριτικη ματιά. Οι δρόμοι,οι εξωτερικοί χώροι, μετατρέπονται σεένα σκηνικό, ενώ οι άνθρωποι,οι κινήσεις, οι εκφράσεις συντίθενται,δημιουργώντας εικόνες απίστευτηςαισθητικής αρτιότητας.

Ο Δημήτρης δε συμβιβάζεται με μιααπλή αποτύπωση, συμμετέχει, ζει,συνδιαλέγεται, αναλύει, ανασυνθέτει.Η μηχανή, απλώς το μέσο, η εικόνα, μιαπραγματικότητα, ένα σύνολο μεγαλύτεροαπό το εφήμερο των μερών του.Οι εκκλησίες της Νέας Υόρκης, το Harlemτη βραδιά της εκλογής του Obama, ένανησί του Αιγαίου το Πάσχα, η παλιά τουγειτονιά στην Αθηνά, λειτουργούνσαν πηγή δημιουργίας, τρέφουν τηνανάγκη για έκφραση, παγώνουν, ενώταυτόχρονα αναπλάθονται, παίρνοντας τημορφή ενός σχολίου, διεκδικώντας και κερδίζοντας το διαχρονικό, τοαπόλυτο ειδοποιό χαρακτηριστικόκάθε έργου τέχνης.Σε αυτό το τεύχος, φιλοξενούμεένα μικρό μέρος από το φωτογραφικόέργο του Μέλλου.

INFO

Απόφοιτος : 87
Φωτογράφος