Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση την 22η Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΑΘΗΝΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 22η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου καλούνται τα Τακτικά Μέλη του «Συλλόγου Αποφοίτων Λυκείου η Αθηνά» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. στα Γραφεία της αποφοίτου Βαμβακοπούλου Δανάης (EXTROVERT Business Communications), Ν.Παρίτση 35-37 στο Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα έτη 2012 και 2013 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
2. Εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για διετή θητεία.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 22η Φεβρουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης και στο ίδιο μέρος, την 1η Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ..
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου. Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο για το τρέχον ημερολογιακό έτος (ήτοι το 2014) ύψους ποσού τριάντα (30) Ευρώ.
Σε περίπτωση που μέλος του Συλλόγου δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση δύναται να εκπροσωπείται με όλα τα δικαιώματά του από έτερο μέλος που θα προσκομίσει κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης έγγραφη εξουσιοδότηση του κωλυόμενου. Κάθε μέλος του Συλλόγου δεν δύναται να εκπροσωπεί πλέον του ενός άλλου μέλους.
Τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή δέον όπως υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υπόψη των κ.κ. Νίκα Νικολάου, Προέδρου του Συλλόγου και Αλιφέρης Ελένης, Γεν. Γραμματέα, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις contact@sala.gr.

Σπάτα, 20-01-2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ